پسته کله قوچی

رقم کله قوچی دارای میزان محصول زیاد و سال آوری متوسط میباشد،کله قوچی علی رغم خصوصیات تجاری مطلوب به دلیل زود گلدهی حساس ترین رقم به سرمای بهاره است،درخت آن دارای شاخه های قوی و ضخیم تری نسبت به فندقی میباشد و از ارقام مهم تجاری بعد از فندقی دومین رقم از نظر اهمیت و سطح زیرکشت است.
نوک پسته خشک در رقم کله قوچی فرورفته بوده در حالیکه در پسته فندقی کاملا صاف است،نسبت طول به عرض در پسته کله قوچی حدود 6/1 است که به پسته های کروی (حجیم) معروف میباشند و شکاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شکمی هم اندازه بوده و درجه خندانی خیلی زیاد است.