پسته فندقی

رقم فندقی بیشترین سطح زیر کشت پسته در ایران را به خود اختصاص داده است،این رقم مهمترین رقم کاشته شده در ایران میباشد،شاخه های درختان در رقم فندقی نازکتر و طویل تر از رقم کله قوچی میباشند و طول خوشه میوه بلندتر از طول خوشه میوه در رقم کله قوچی بوده و درصد خندانی پسته فندقی به دهان بست به نسبت 80 به 20  میباشد.در پسته فندقی قطر و عرض پسته با هم مساوی است به همین دلیل به پسته ی کروی (گرد) معروف میباشد.