پسته اکبری

رقم اکبری یکی از ارقام مهم تجاری پسته در ایران بوده که از نظر اقتصادی دارای بالاترین ارزش میباشد.رقم اکبری دارای پتانسیل تولید محصول زیاد و سال آوری شدید است،گلدهی این رقم جزء ارقام دیرگل بوده و احتمال خسارت ناشی از سرمای بهاره در این رقم بسیار کم میباشد.نسبت طول به عرض پسته در رقم اکبری بیشترین مقدار(75/1) بوده و دارای شکل مستطیلی (کشیده) است و جزء پسته های بادامی شکل گروه بندی میشود و موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی در قسمت شکمی و پشتی مساوی است و درجه خندانی زیادی نسبت به ارقام فندقی و کله قوچی دارد و رنگ پوست استخوانی کرم تیره است.