پسته احمدآقایی

رقم احمدآقایی جز ارقام زود گل محسوب میشود و شروع گل دهی این رقم تقریبا همزمان با رقم کله قوچی است.درصد پسته های خندان در رقم احمدآقایی زیاد و درصد پسته های دهان بست در مقایسه با ارقام فندقی و کله قوچی بسیار کم میباشد.موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی در قسمتهای پشتی بیش از قسمت های شکمی میباشد و رنگ پوست استخوانی خیلی روشن است.
رنگ مغز در پسته های احمدآقایی بسیار خوش رنگتر از ارقام دیگر میباشد و جز پسته های کشیده (بادامی) محسوب میگردد.