درباره ما

در ادامه به معرفی شرکت صنایع غذایی فرد سیرجان پرداخته می شود.